ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Decentralisatie van het sociaal domein

Het spel is veranderd. 


 

Met de decentralisatie van onder meer jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen en taken op het gebied van werk en inkomen is het takenpakket van gemeenten sinds 1 januari 2015 flink uitgebreid. Gemeenten worden gezien als de spil in de ondersteuning van burgers en hun participatie in de maatschappij. De verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van het sociaal domein is dan ook verstrekkend. Gemeenten zijn betrokken bij het aanbod van sociale woningbouw en zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Binnen het sociaal domein is er sprake v​​​​​​​​​an een steeds meer integrale aanpak tussen de verschillende deelgebieden.

AKD heeft een team​​ van specialisten dat zich heeft toegelegd op de diverse thema's binnen het sociaal domein. Een integrale aanpak door gemeenten vergt volgens ons ook een integrale juridische dienstverlening waaronder:

 • meedenken bij beleid en verordeningen;
 • ondersteuning bij financiering (onder meer subsidie) en inkoop;
 • bijstand in (gerechtelijke) procedures.


​Onderwijs

Het onderwijsrecht is geen rustig bezit. Recente ontwikkelingen zijn de overheveling van het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs, kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds en het passend onderwijs.

AKD beschikt over kennis en ervaring om zowel gemeenten als schoolbesturen bij te staan in dit complexe en veranderende speelveld. AKD adviseerde recent meerdere grote gemeenten over de doordecentralisatie. Het gaat daarbij zowel om het opstellen van de benodigde overeenkomsten als de bijstand in geschillen over in het verleden gesloten overeenkomsten. AKD stond de minister van OC&W bij inzake de terugvordering van de bekostiging in het islamitisch onderwijs. De bijstand bestond uit het opstellen van de terugvorderingsbesluiten en het verdedigen in rechte daarvan. Alle ruim twintig dossiers werden met succes afgerond. Ook stond AKD het schoolbestuur bij in de 'Zwarte Piet'-zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. Met behulp van AKD kon het Sinterklaasfeest op de school doorgang vinden.

Wij kunnen u onder meer ondersteunen op het gebied van:

 • complexe doordecentralisaties;
 • de regels over de bekostiging van scholen (denk aan leerlingenvervoer, huisvesting en overschrijdingsbijdragen);
 • geschillen met leerlingen en/of ouders (verwijdering leerling, passend onderwijs, gelijke behandeling);
 • advisering op het gebied van staatssteun en aanbestedingsrecht.


Woningbouw

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de activiteiten en de organisaties van woningcorporaties. Zo moeten de grotere woningcorporaties hun DAEB- en niet-DAEB activiteiten administratief of juridisch gaan splitsen. De nieuwe Woningwet leidt ook tot wijzigingen in de positie van gemeenten. Allereerst dienen ze vanaf 1 januari 2016 een voorstel te doen voor een woningmarktregio. Een corporatie mag in beginsel alleen nog maar actief zijn binnen deze woningmarktregio. Daarnaast kunnen gemeenten met huurdersorganisaties en woningcorporaties prestatieafspraken maken over de bijdrage van de corporatie aan het geldende volkshuisvestelijke beleid. De gemeenten krijgen verder de gelegenheid om over diverse onderwerpen zienswijzen te geven, zoals het door de corporatie op te stellen splitsingsvoorstel, bij fusies en het aangaan van een verbinding door een corporatie. De informatiepositie van de gemeenten is verder versterkt. Gemeenten ontvangen meer informatie over onder meer de financiële positie van de in hun gemeenten actieve woningcorporatie(s). Zo zijn er tal van wijzigingen die effect hebben voor de posities van  gemeenten en woningcorporaties. AKD heeft in dit kader ook geadviseerd over verbetering van het Besluit Toegelaten Zorginstellingen Volkshuisvesting. De regering heeft dit advies inmiddels overgenomen.  

AKD beschikt over kennis en ervaring om zowel gemeenten als woningcorporaties bij te staan en te adviseren over deze wijzigingen. AKD adviseerde recent een gemeente die door de corporatie werd verzocht om een bestaande overeenkomst aan te passen in verband met de nieuwe regelgeving. Ook adviseert AKD meerdere corporaties over de implementatie van de nieuwe regels, zoals het aanpassen van statuten/reglementen en het splitsingsvoorstel. Regelmatig geven wij cursussen aan gemeenten en corporaties over de gewijzigde regelgeving.

Wij kunnen u onder meer ondersteunen op het gebied van:

 • toezicht op corporaties en de rol die de gemeente daarin vervult;
 • het aangaan van overeenkomsten tussen gemeenten en corporaties;
 • de door de gemeente onder de nieuwe Woningwet te geven zienswijzen;
 • geschillen tussen corporaties en gemeenten met betrekking tot onder meer prestatieafspraken of het wijzigen van bestaande overeenkomsten;
 • Advisering op het gebied van staatssteun en aanbestedingsrecht.

 

Zorg

Per 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015 en de Jeugdwet in werking getreden. De overheveling van deze zorgtaken naar gemeenten vergt veel flexibiliteit en creativiteit van gemeenten én zorgaanbieders. Gemeenten moeten kostenbesparingen realiseren, terwijl de kwaliteit van de zorg op peil moet blijven. Gemeenten en zorgaanbieders worden dan ook steeds meer geconfronteerd met vragen rondom samenwerking, aanbesteding en beroep- en bezwaarprocedures. AKD heeft diverse zorgaanbieders en (samenwerkende) gemeenten geadviseerd tijdens het inkoopproces van onder meer jeugdzorg en Wmo hulp. Ook staan wij geregeld gemeenten bij in juridische procedures als gevolg van indicatiewijzigingen.

AKD kan u onder meer ondersteunen op het gebied van:

 • inkoopproces, waaronder het opstellen van de inkoopdocumentatie;
 • structurering van samenwerkingsvormen tussen zowel gemeenten als zorgaanbieders;
 • vormgeving klacht- en bezwaarprocedures;
 • naleving privacywetgeving;
 • bezwaar-en beroepsprocedures naar aanleiding van indicatiewijzigingen, bijvoorbeeld t.a.v. de huishoudelijke hulp.
   

Privacy

De uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken gaat onvermijdelijk gepaard met de verwerking van een grote hoeveelheid vaak gevoelige persoonsgegevens. Over de wijze waarop overheden bij de uitvoering van hun taken met de verwerking van persoonsgegevens om dienen te gaan bestaat veel discussie. Niet voor niets heeft de Autoriteit persoonsgegevens de verwerking van persoonsgegevens door lokale overheden in het sociale domein tot één van de speerpunten van 2015 benoemd. Het privacy-team van AKD kan u bijvoorbeeld:

 • ondersteunen bij het tot stand brengen van privacyprotocollen;
 • bewerkersovereenkomsten opstellen;
 • adviseren over de gevolgen van de komende EU-privacyverordening;
 • behandeling van klachten.

 

Decentralisatie van het sociaal domein
Het spel is veranderd.
Met de decentralisatie van onder meer jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen en taken op het gebied van werk en inkomen is het takenpakket van gemeenten sinds 1 januari 2015 flink uitgebreid.
 
 
Dennis van Tilborg; Martin Hemmer; Eelkje van de Kuilen; Joris Rijken; Bart Hessel
 
 
Ja
Decentralisatie-centraal-domein
1043
Dennis van Tilborg|473aa427-97ef-4652-8f8e-d96d1cef22d4;Martin Hemmer|bf37f4b5-cc02-470d-b975-b0d4830761a6;Eelkje van de Kuilen|0ef93626-506a-475d-a454-f3461b4113f7;Joris Rijken|4cc293e6-179b-4c38-8923-9049166e3f0e;Bart Hessel|b7859e4f-de56-4d9f-b645-cdc830a9f94a
LinkedIn

Pieter Kuypers

Advocaat, Partner

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging

LinkedIn

Eelkje van de Kuilen

Advocaat, Partner

Contracteren met de Overheid, Zorg

LinkedIn

Martin Hemmer

Advocaat, Partner

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy

LinkedIn

Dennis van Tilborg

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Zorg

LinkedIn

Joris Rijken

Advocaat, Partner

Zorg

LinkedIn

Eliëtte Vaal

Advocaat

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy

LinkedIn

Bart Hessel

Of Counsel

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging

Gerelateerd thema

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De nieuwe ​​​Woningwet

Werk aan de winkel voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.

Lees meer ›
Gerelateerd

Publicatie's

Overzicht van gerelateerde publicaties inzake decentralisatie van het sociaal domein.

Lees meer ›
Gerelateerd

Nieuwsbrief Zorg

Onze nieuwsbrief bevat opvallende juridische actualiteiten in de zorg. De nieuwsbrief bevat telkens drie berichten: beknopt én met onze duiding.

Lees meer ›