AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Privacy

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer kent een lange historie en vindt haar basis in Europese verdragen en onze Grondwet. Lang voor de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werd het recht op bescherming van persoonsgegevens al geregeld in de Wet op de persoonsregistraties en later de Wet bescherming persoonsgegevens. Tegenwoordig zijn naast sectorspecifieke wetgeving de AVG en de implementatiewet AVG leidend. 

 
De maatschappij wordt steeds meer "data-driven". Overal waar men gaat of staat kan men worden geregistreerd of gemeten. De opkomst van het internet of Things die versneld zal worden door de uitrol van 5G-netwerken, versterkt deze trend alleen maar. Waar data worden verzameld kunnen vrijwel altijd data worden gelinked aan personen en is dus sprake van impact op de privacy.

De AVG dwingt verantwoordelijken voor gegevensverwerking om op zorgvuldige wijze met het verwerken van gegevens om te gaan. Kernbegrippen zijn daarbij transparantie, zorgvuldigheid, doelbinding, beveiliging en minimale gegevensverwerking.  

De privacywetgeving kent veel open normen, die tot complexe juridische vragen leiden.


We kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden op al uw juridische vragen die in dit kader rijzen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

 

Uitvoeringswet AVG

Aangezien de AVG op enkele aspecten van het privacyrecht ruimte voor de lidstaten laat, is naast deze Verordening, die rechtstreekse werking heeft, nog nationale wetgeving relevant. De Uitvoeringswet AVG (Uw. AVG) regelt de oprichting en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens en bevat een aantal specifieke bepalingen ter uitvoering van de AVG, met name op het gebied van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.  In de Uw. AVG, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de situatie die reeds gold onder de Wet bescherming persoonsgegevens.


Privacy & big data 

Recente ontwikkelingen op het gebied van big data introduceren de mogelijkheid om uit de snel groeiende hoeveelheid data steeds meer kennis en inzichten op te doen. Zo kunt u met behulp van big data ogenschijnlijk anonieme gegevens koppelen tot een gedetailleerd persoonlijk profiel. Het gevaar van het gebruik van big data is dat de privacy van individuen in het gedrang komt. U als ondernemer wilt de winst die het gebruik van big data oplevert als gevolg hiervan niet teniet laten gaan.

Big data toepassingen kunnen een grote impact hebben op de privacy indien het big data-onderzoek ook persoonsgegevens betreft, of indien op basis van big data analyses persoonlijke profielen tot stand komen. In dergelijke gevallen is het verstandig en soms bovendien wettelijk verplicht om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel Privacy Impact Assessment, PIA) te doen alvorens met de verwerking te starten.


Wij denken graag met u mee bij de inrichting van de verwerkingsmethode op een zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van het individu gewaarborgd blijft.


Big data en privacy
Heeft u uw zaken al op orde?
Recente ontwikkelingen op het gebied van big data introduceren de mogelijkheid om uit de snel groeiende hoeveelheid data steeds meer kennis en inzichten op te doen.
 
 
 
 
 
Nee
Big-Data-Privacy
1043

Specialist Image LinkedIn

Eliëtte Vaal

Advocaat

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy

Specialist Image LinkedIn

Martin Hemmer

Advocaat, Partner

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy, Compliance, Integriteit & Toezicht

Tools

AKD Privacycheck:​​​​​​​​​​​​​ is uw onderneming al privacy-proof?​​

Vraag de gratis online privacy-checklist op!

Lees meer ›
Dummy block image