AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Over

Eveline Sillevis Smitt is advocaat-partner sinds 2002, sedert 2009 bij AKD en voorheen bij Simmons & Simmons. Eveline is de expert bij uitstek op het gebied van het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening) en wordt op haar vakgebied zowel in de “Chambers” als in “The Legal 500” als advocaat aangeprezen..Een cliënte typeerde haar werkzaamheden als volgt: “Eveline is very engaged, helpful and bright, with outstanding knowledge.” Eveline treedt met name op voor (grote en middelgrote) bedrijven in de zwaardere industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de energiebranche, de afvalverwerking en de projectontwikkeling. Zij begeleidt haar klanten bij het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van projecten zodra kritische vragen opduiken op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder het milieu en/of ruimtelijke ontwikkeling. Eveline acteert daarbij pro-actief, ze spreekt de taal van de klant en weet ook de juiste toon te vinden indien milieuadviseurs in een zaak (mede) moeten worden ingeschakeld. Duidelijke en heldere communicatie en snel schakelen zijn eigenschappen van Eveline die daarbij goed van pas komen. Op het gebied van omgevingsrecht heeft zij veel ervaring met milieuaspecten die kunnen spelen bij de (zwaardere) industrie, de energiebranche, afvalverwerkers en de voedingsmiddelenindustrie. Daarbij kan gedacht worden aan aspecten gerelateerd aan het begrip BBT (“best bestaande technieken”), luchtkwaliteit, geluid(zonering), emissies en emissiehandel, bodem(verontreiniging), geur, (externe) veiligheid, lozingen, natuurbescherming inclusief flora en fauna, alsmede toepassing van secundaire bouwstoffen en milieueffectrapportages. Eveline verleent daarnaast ondersteuning bij specialistische (milieu)geschillen op het gebied van (kern)energie, asbest(aansprakelijkheden), legionella, het Vuurwerkbesluit en het afvalstoffenrecht, waaronder in- en uitvoer van afvalstoffen (EVOA) en andere afval gerelateerde onderwerpen. Eveline past haar kennis op het gebied van het omgevingsrecht ook toe in de projectontwikkeling. Het kan daarbij ook gaan om (binnenstedelijke) herontwikkeling, herstructurering van voormalige bedrijfsterreinen of andere transformaties. Ook adviseert zij projectontwikkelaars over haalbaarheid van projecten, aspecten van duurzaamheid waaronder WKO’s en over het moment van een verantwoorde “start bouw”, indien er in rechte bezwaren tegen een project aanhangig zijn gemaakt. Eveline is betrokken (geweest) bij projecten gerelateerd aan verschillende vormen van energieopwekking (wind en nucleair). Zij adviseert ook over het coördineren en versnellen van procedures ter verkrijging van de noodzakelijke vergunningen van de overheid. Verder worden vragen van uiteenlopende aard opgelost, zoals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (waaronder bestemmingsplannen), Wabo omgevingsvergunningen, aspecten van grondbeleid en schadevergoeding. Zij heeft daarbij ook expertise en ervaring met (rijks)monumenten, de Crisis- en herstelwet en de Tracéwet. Ook verleent Eveline bijstand bij toezicht- en handhavingsacties die plaatsvinden nadat vergunningen of ontheffingen zijn verkregen of juist ontbreken, zoals het uitvaardigen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Zij heeft ervaring met grote handhavingszaken, zoals het Chemie-Pack dossier en dossier Edelchemie, een voormalige afvalverwerker in de provincie Limburg.. Naast haar praktijk publiceert Eveline regelmatig en is spreekster bij diverse omgevingsrechtelijkeopleidingen zoals die van SBO en op cliëntseminars. Op het gebied van ruimtelijke ordening is zij lang verbonden geweest aan de postdoctorale vastgoed opleiding van NOVAM. Thans is zij docent bij e-wise en verzorgt de PO-cursus voor advocaten “Publiekrecht vastgoed”. Eveline is afgestudeerd aan de RUL, heeft in Brugge de postdoctorale opleiding “Europees recht” met succes doorlopen. Ook is de specialisatieopleiding “Grotius Omgevingsrecht” cum laude afgerond. Eveline is ook lid van diverse verenigingen, waaronder de VMR (Vereniging voor Milieurecht Advocaten).

Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt

Mr.

Eveline

 

Sillevis Smitt

Advocaat; Partner

+31 88 253 5361

esillevissmitt@akd.nl

+31 6 53 87 83 33

/PublishingImages/specialisten/954971332.jpg

https://www.linkedin.com/pub/eveline-sillevis-smitt/28/296/389/nl

 

Omgevingsrecht; Bestuursrecht

 

 

Rotterdam

 

Nee

1043

Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Omgevingsrecht

Lees meer ›
Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›
Expertise

Bestuursrecht

Lees meer ›