AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken in het hedendaagse bedrijfsleven. Ook AKD voert een duurzaam beleid.

AKD MVO- beleid
AKD vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het hier en nu, maar ook voor de toekomst.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen richt AKD zich op de volgende pijlers:

  • Maatschappij: AKD deelt graag haar kennis met goede doelen. AKD is de juridische partner van de organisatie Make-A-Wish en steunt daarnaast andere goede doelen zoals onder meer het Aids Fonds en Natuurmonumenten met het pro deo aanbieden van juridische diensten.
  • Effect op de omgeving: het verminderen van energie- en papierverbruik, het terugdringen van CO2-uitstoot en de inkoop van milieuvriendelijke producten.
  • Integriteit en bedrijfscultuur: het creëren van een bedrijfscultuur waarin collega's elkaar respecteren en elkaar kunnen aanspreken op het beleid en de normen van AKD ten aanzien van de omgang met elkaar, met onze cliënten en met andere relaties, evenals ten aanzien van onze integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De pijlers worden hieronder nader toegelicht.


Maatschappij
We zien het als onze verantwoordelijkheid om de maatschappij iets terug te geven. Daarom sponsoren we zowel met financiële middelen als in tijd meerdere goede doelen, culturele evenementen en maatschappelijke organisaties.


Zo zijn wij de juridische partner van Make-A-Wish Nederland en bieden we de stichting pro deo juridische diensten. Make-A-Wish Nederland vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Naast ons pro-deo werk voor deze organisatie, sluiten we regelmatig aan bij acties van Make-A-Wish waarin onze medewerkers een rol kunnen spelen. Op deze manier werken AKD en Make-A-Wish gezamenlijk aan de verdere professionalisering  van de organisatie.

Social Return
Ter ondersteuning van studenten stellen we onze tijd en organisatie ter beschikking in de vorm van diverse stageplaatsen en trainingen op het gebied van juridische en niet juridische dienstverlening. AKD biedt 60 student stageplaatsen per jaar en 20 plaatsen voor advocaat stagiaires. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor scriptie stages en worden voor studenten meerdere keren per jaar sollicitatieworkshops georganiseerd. Ook op onze stafafdelingen worden stageplaatsen of werkervaringsplaatsen aangeboden. Daarnaast bieden we jaarlijks medewerking ten aanzien van sollicitatietrainingen voor gemeenten en het UWV.
      

Effect op de omgeving

Onze organisatie-activiteiten beïnvloeden de kwaliteit van het leefmilieu. Enerzijds doordat we met onze eigen activiteiten milieubelasting veroorzaken, als gevolg van reizen en onze kantoorwerkzaamheden, anderzijds adviseren wij onze cliënten bij hun vraagstukken, waarbij ook milieuaspecten in het geding zijn.

 

We zijn ons daarbij goed van onze verantwoordelijkheid bewust en streven in beide dimensies naar een minimalisatie van de milieubelasting. Deze verantwoordelijkheid zien we als een integraal onderdeel van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Milieumanagement- ISO 14001 certificering
AKD heeft als een van de eerste juridische dienstverleners van Nederland het ISO 14001 certificaat behaald. Deze professionele certificering geldt als de standaard voor een controleerbaar milieumanagementsysteem, gericht op het verbeteren en beheersen van prestaties op milieugebied. Met dit duurzame initiatief wil AKD de gevolgen van haar activiteiten op het milieu actief verminderen. De focusgebieden van AKD liggen bij: mobiliteit, duurzaam inkopen, duurzame huisvesting en papierverbruik.

Mobiliteit
AKD heeft besloten om CO2 neutraal te ondernemen. Dat betekent dat er verschillende maatregelen worden genomen om de CO2-footprint zo veel mogelijk te reduceren:

  • de invoering van energielabels met betrekking tot de leaseauto's met daaraan gekoppeld een bonus/malusregeling;
  • de introductie van de NS-business Card voor al het personeel om gebruik OV te stimuleren
  • aanschaf van video-conferencing-faciliteiten op alle vestigingen om zo vergaderverkeer tussen vestigingen te beperken.


De onvermijdelijke CO2 uitstoot die wel ontstaat wordt gecompenseerd. Hiervoor wordt de CO2 footprint van AKD bepaald. Kern van deze analyse is het in kaart brengen van het verbruik van gas en elektra (verwarming, koeling, automatisering, verlichting, liften, kopieerapparaten, etc.) en het verbruik van brandstoffen t.b.v. de (zakelijke) mobiliteit van medewerkers (o.a. autorijden en vliegreizen). Ook de productie en inkoop van goederen en diensten worden geanalyseerd. Het totaal wordt omgerekend naar de hoeveelheid CO2 uitstoot die daarmee gepaard gaat. Vervolgens wordt getracht deze uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Voor de CO2-uitstoot die dan nog rest heeft AKD ervoor gekozen om dit jaarlijks te compenseren:

  • het grijze elektriciteitsverbruik door middel van Garanties van Oorsprong met als afkomst waterkracht;
  • de overige CO2-uitstoot door middel van Verified Carbon Standards (VCS) credits.


100% duurzaam inkopen

AKD heeft de ambitie om 100% duurzaam in te kopen. Dit houdt in dat ook de leveranciers van AKD moeten voldoen aan de "Minimumeisen Duurzaam Inkopen". AKD hanteert hiervoor dezelfde eisen die Agentschap NL voor de overheid heeft opgesteld.


Duurzame huisvesting

AKD heeft het streven om de kantoorpanden, waarin zij gehuisvest zijn, te verduurzamen door het behalen van een duurzaamheidscertificering.

Kantoor Amsterdam: BREEAM Outstanding

Kantoor Rotterdam: Greencalc klasse C

Kantoor Eindhoven: BREEAM in use

 

Papierverbruik

Door het stimuleren van dubbelzijdig printen en meer digitaliseren streeft AKD naar verdere papierreductie.

Milieuwet- en regelgeving

Het spreekt voor zich dat AKD voldoet aan alle geldende milieuwet- en regelgeving. Als leidraad voor onze keuzes zien we verwachtingen van onze stakeholders en onze eigen visie, die verder gaan dan voldoen aan wet- en regelgeving. We formuleren doelen en beoordelen frequent de realisatie of noodzakelijke aanscherping daarvan. Aan de hand van de jaarlijks managementreviews zijn onze stakeholders in staat zich een oordeel te vormen over onze milieuprestaties. Dit alles stelt ons in staat de milieuprestaties binnen de activiteiten van AKD te verbeteren.

Nieuwe versie: april 2012, mei 2014, januari 2015

 

1043