AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Gemeentedagen 2019

In maart vinden de Gemeentedagen plaats; drie dagen die in het teken staan van actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken. 


De Gemeentedagen worden georganiseerd op drie verschillende locaties, te weten Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam.

Ook dit keer gaan we van start met een algemene inleiding waarna u twee parallelsessies naar keuze kunt bijwonen, waarbij ruimte is voor vragen en interactie. De inleiding en de sessies worden verzorgd door specialisten met ruime ervaring in de gemeentelijke praktijk. Uw keuze kunt u aangeven bij aanmelding.


Voor Rotterdam zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, u kunt zich aanmelden voor de reservelijst via svanleeuwen@akd.nl.


AANMELDEN

Programma
13:00 uur Ontvangst
13:30 uur Introductie 
14.00 uur Parallelsessie I
15.10 uur Parallelsessie II
16.15 uur Borrel

 

__

 

Introductie: De vlammen van Scheveningen - Gerrit van der Veen 

Gerrit van der Veen heet iedereen van harte welkom en bespreekt in zijn welkomstwoord de vlammen van Scheveningen. Bij eenieder zijn de beelden van het oudjaarsvuur in Scheveningen nog wel op het netvlies gebrand. Vervolgens rijzen de vragen. De gemeente had met de organisatie 'stevige afspraken' gemaakt. Was er geen vergunning vereist, hoe moet er dan gehandhaafd worden en moet de gemeente bezorgd zijn voor aansprakelijkheid?

 

Parallelsessies

1. Intergemeentelijke samenwerking en herindeling - Hugo Doornhof en Robin Janssen

Op diverse terreinen en in verschillende vormen werken gemeenten samen om hun taken uit te voeren en ambities waar te maken. Dit kan variëren van een regionale economische agenda tot een volledige fusie van de ambtelijke organisaties. De juridische basis waarop een samenwerking wordt vormgegeven is van groot belang. Maar ook: hoe kan later zo nodig tot een zorgvuldige exit worden gekomen? Daarbij komt ook de beoogde aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan bod. Hugo Doornhof en Robin Janssen besteden in deze workshop over intergemeentelijke samenwerking ook aandacht aan gemeentelijke herindeling. Daarbij komen de procedure, hun praktijkervaringen met rechtsbescherming en het nieuwe beleidskader aan de orde.

 

2. Gemeentelijk groen en privaatrecht - Stefan van de Sande en Emma van der Ploeg

De privaatrechtelijke wereld van het gemeentelijke groen komt aan de orde bij Stefan van de Sande en Emma van der Ploeg. Als eigenaar van openbaar groen moet de gemeente rekening houden met het burenrecht, voorkomen dat een boom onrechtmatige hinder veroorzaakt en voldoen aan haar zorgplicht met betrekking tot de controle en het onderhoud van een boom. Als de gemeente hierin tekortschiet, kan zij aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor ontstaat. Deze workshop gaat over deze (en andere) privaatrechtelijke aspecten van het gemeentelijk groen.

 

3. Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed - Greetje Fimerius en Harro Coppens

Greetje Fimerius en Harro Coppens bespreken diverse aspecten van circulariteit als middel om tot een structurele verduurzaming van gemeentelijk vastgoed te komen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichten zij toe op welke wijze circulariteit reeds een rol speelt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Verder worden de gemeentelijke mogelijkheden en instrumenten om circulariteit van gemeentelijk vastgoed te bevorderen, het "gebouwenpaspoort" en de juridische uitdagingen voor de praktijk van circulair bouwen besproken.

 

4. Innovatiegericht aanbesteden - Leyla Bozkurt en Nikee Groot

Innovatie is gewenst en noodzakelijk tegelijkertijd. Innovatiegericht aanbesteden wordt dan ook vanuit alle windrichtingen aangemoedigd. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit voor de gemeente? Hoe kan de gemeente innovatiegericht aanbesteden zonder opnieuw het wiel te moeten uitvinden? Tijdens deze workshop bespreken Leyla Bozkurt en Nikee Groot deze vragen en geven zij handvatten via voorbeelden, waarna de deelnemers goed geïnformeerd verder kunnen in de praktijk.

 

5. Privacy en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens - Martin Hemmer en Eliëtte Vaal

De introductie van de AVG heeft voor iedere organisatie en zeker ook voor gemeenten veel impact gehad. Martin Hemmer en Eliëtte Vaal gaan tijdens deze workshop in op de wijze waarop de Autoriteit Persoonsgegevens is gaan handhaven. Diverse handhavingsdossiers worden besproken en er wordt specifiek ingegaan op de privacy-rechtelijke rolverdeling bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gevolgen daarvan. Tenslotte blikken zij vooruit op het gebruik van big data en artificial Intelligence-toepassingen in verhouding tot de huidige regelgeving.

 

6. Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht - Henk Breeman en Eveline Sillevis Smitt

Ook onder de huidige Wet ruimtelijke ordening doen zich nog ieder jaar interessante ontwikkelingen voor en gaat de stroom aan relevante jurisprudentie onverminderd voort. Henk Breeman en Eveline Sillevis Smitt stellen de voornaamste actuele ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de jurisprudentie en literatuur van het afgelopen jaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheden om procedures in het ruimtelijk bestuursrecht te versnellen om bouwinitiatieven binnen de kortst mogelijke doorlooptijd te kunnen realiseren.

 

7. De rol van gemeenten in de energietransitie - Marjolein Dieperink en Maarten de Wit

De overschakeling naar een duurzame CO2-neutrale energievoorziening gaat gepaard met nieuwe taken voor gemeenten. In deze workshop schetsen Marjolein Dieperink en Maarten de Wit wat deze nieuwe taken inhouden en welke (wettelijke) instrumenten gemeenten daarvoor hebben. De nadruk ligt daarbij op zon-, wind- en warmteprojecten. Aan de orde komen vragen als: Wat is het juridische kader voor de zogeheten Regionale Energiestrategieën (RES) en wat zijn daarbij aandachtspunten? Hoe kunnen gemeenten sturen op (locaties voor) zon- en windprojecten en welke rol kunnen zij spelen bij de ontwikkelaarskeuze? Wat zijn de rollen van de gemeente bij het uitfaseren van aardgas en het bevorderen van warmtenetten?

 

8. De langverwachte Aanvullingswet Grondeigendom - Egbert de Groot en Hugo Botter

We hebben lang moeten wachten op het uiteindelijke voorstel voor de aanvullingswet Grondeigendom. Deze (voorlopig) laatste wet ter aanvulling van de Omgevingswet brengt onder meer de belangrijkste wijziging van het onteigeningsrecht sinds 1851. Egbert de Groot en Hugo Botter bespreken onder meer de forse wijzigingen in de bestuurlijke besluitvorming en de rechtsbescherming bij onteigening. Aan de orde komen verder: kostenverhaal, voorkeursrecht, herverkaveling, kavelruil in landelijk gebied en het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil.

 

Dinsdag 12 maart

Conference Center The Strip
High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven


Dinsdag 19 maart

The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam 


Woensdag 27 maart
Maastoren
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam


Deelname
Deelname is kosteloos. Deze bijeenkomst is bestemd voor mensen werkzaam bij gemeenten en in enkele gevallen ook voor mensen werkzaam bij andere overheden. Om te voorkomen dat u op een wachtlijst komt te staan, kunt u zich het beste zo snel mogelijk inschrijven. 


Contact
Sandy van Leeuwen

svanleeuwen@akd.nl

088 25 3 5397

 

1043

Specialist Image LinkedIn

Gerrit van der Veen

Advocaat, Partner

Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid

Specialist Image LinkedIn

Hugo Doornhof

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

Specialist Image LinkedIn

Robin Janssen

Advocaat

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

Specialist Image LinkedIn

Stefan van de Sande

Advocaat

Overheidsaansprakelijkheid, Bestuursrecht

Specialist Image LinkedIn

Emma van der Ploeg

Advocaat

Overheidsaansprakelijkheid

Specialist Image LinkedIn

Greetje Fimerius

Advocaat

Bouw & Vastgoed

Specialist Image LinkedIn

Harro Coppens

Advocaat, Partner

Bouw & Vastgoed

Specialist Image LinkedIn

Leyla Bozkurt

Advocaat

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging

Specialist Image LinkedIn

Nikee Groot

Advocaat

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging

Specialist Image LinkedIn

Martin Hemmer

Advocaat, Partner

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy, Compliance, Integriteit & Toezicht

Specialist Image LinkedIn

Eliëtte Vaal

Advocaat

Intellectueel Eigendom, ICT & Privacy

Specialist Image LinkedIn

Henk Breeman

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

Specialist Image LinkedIn

Eveline Sillevis Smitt

Advocaat, Partner

Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Specialist Image LinkedIn

Marjolein Dieperink

Advocaat, Partner

Specialist Image LinkedIn

Maarten de Wit

Advocaat

Europees recht, Aanbesteding & Mededinging, Energie

Specialist Image LinkedIn

Egbert de Groot

Advocaat, Partner

Contracteren met de Overheid, Gebiedsontwikkeling & Onteigening

Specialist Image LinkedIn

Hugo Botter

Advocaat

Gebiedsontwikkeling & Onteigening, Overheidsaansprakelijkheid