ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Gemeentedagen 2017

​​​​​​​In maart vindt de tiende editie van de Gemeentedagen plaats; drie dagen die in het teken staan van actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken. 


De Gemeentedagen vindt dit jaar weer plaats op drie verschillende locaties, te weten Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Ook dit keer gaan we van start met een plenaire inleiding waarna u twee parallelsessies naar keuze kunt bijwonen. U kunt uw keuze aangeven bij aanmelding.
De inleiding en de sessies worden verzorgd door specialisten met ruime ervaring in de gemeentelijke praktijk.

AANMELDEN

Programma
13:00 uur Ontvangst
13:30 uur Introductie 
14.00 uur Parallelsessie I
15.10 uur Parallelsessie II
16.15 uur Borrel​​

__

 

Plenaire inleiding: Gemeenten en decentralisaties - Gerrit van der Veen 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Wat hebben we nu van deze decentralisaties geleerd en wat kunnen de gemeenten verwachten van verdere decentralisaties, bijvoorbeeld in het omgevingsrecht?​

 

Parallelsessies

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming - Martin Hemmer

Over iets meer dan een jaar geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aanpassingen in beleid en documentatie moeten tijdig in gang gezet worden. De sessie gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Nieuwe informatieverplichtingen: Dient uw gemeente privacy-policies te wijzigen?

• De veranderende rol van de bewerker: Op welke wijze dienen bewerkersovereenkomsten te worden aangepast?

• Wanneer is een gegevensbeschermingseffectrapportage (PIA) nodig en hoe kan die worden uitgevoerd?

 

2. Milieubescherming in het omgevingsplan en sturingsinstrumenten vanuit provincie en rijk - Hugo Doornhof en Eveline Sillevis Smitt

Het omgevingsplan is het centrale instrument in de Omgevingswet, dat gemeenten een grote mate van beleidsvrijheid geeft. In de sessie komt aan de orde welk soort regels ter bescherming van het milieu in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. Ook zal worden besproken in hoeverre de gemeenten in het omgevingsplan regels mogen stellen over milieubelastende activiteiten en vergunningplichten kunnen introduceren. Tot slot komen de sturingsmogelijkheden vanuit de provincie en het rijk aan bod.

 

3. Gebiedsontwikkeling 2.0. voor gemeenten - Egbert de Groot en Hugo Botter

De Aanvullingswet grondeigendom onder de Omgevingswet (alsook kostenverhaal) geeft de gemeenten nieuwe instrumenten, maar kent ook oude instrumenten in een nieuw jasje. Wat wijzigt er zoal in de praktijk van de gebiedsontwikkeling en wat betekenen die wijzigingen in de praktijk voor gemeenten?

 

4. Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht - Erik Dans

Ook onder de huidige Wet op de ruimtelijke ordening doen zich nog ieder jaar interessante ontwikkelingen voor en gaat de stroom aan relevante jurisprudentie onverminderd voort. In de sessie komen de voornaamste actuele ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de jurisprudentie en literatuur van het afgelopen jaar.

 

5. Sociaal domein en flexibel contracteren - Nikee Groot en Christian de Ruiter

In deze sessie bespreken we de verschillende manieren waarop voorzien kan worden in de flexibiliteitsbehoefte van het sociaal domein onder de nieuwe Aanbestedingswet. Wij gaan in op het proces van ‘bestuurlijk aanbesteden’, actuele jurisprudentie, het begrip wezenlijke wijziging en presenteren praktische oplossingen die rechtszekerheid bieden.

 

6. De Mededeling staatssteun voor (vastgoed)transacties - Maarten de Wit en Pieter Kuypers

De Europese staatssteunregels zijn sterk in ontwikkeling. In mei 2016 publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling over de interpretatie van het begrip ‘staatssteun’. Met dit beleid zal de Commissie grond- en vastgoedtransacties voortaan anders beoordelen. Verder heeft het Europees Hof van Justitie de discussie over staatssteun bij de bouw en exploitatie van infrastructuur een belangrijke wending gegeven. In deze sessie wordt ingegaan op recente rechtspraak en de relevantie van de Mededeling voor de gemeentepraktijk. 

 

7. Klassiek of geïntegreerd bouwcontract - Ramon Pasma

“To be or not to be”, is welhaast de meest bekende versregel uit William Shakespeares Hamlet. Iets dichter bij huis, en in het huidige tijdsvlak, kan de vraag worden gesteld: een klassiek bouwcontract, of juist geïntegreerd? In een dynamische sessie wordt van gedachten gewisseld over de vraag wanneer wel​ke contractvorm voor de gemeente als aanbestedende dienst nu de beste keuze is.​


Dinsdag 7 maart

AKD Amsterdam, The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam


Dinsdag 14 maart

AKD Rotterdam, Maastoren
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam


Donderdag 16 maart
Conference Center The Strip
High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven ​​


Deelname

Deelname is kosteloos. Deze bijeenkomst is bestemd voor mensen werkzaam bij gemeenten en in enkele gevallen ook voor mensen werkzaam bij andere overheden. Om te voorkomen dat u op een wachtlijst komt te staan, kunt u zich het beste zo snel mogelijk inschrijven.


Contact

Sandy van Leeuwensvanleeuwen@akd.nl​ ​​088 25​3 5397​​

 

1043