AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Wisselvallige status voor de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts?

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Wat is de status van de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts in procedures bij de rechtbank? De eerste vonnissen over dit onderwerp zijn inmiddels gepubliceerd en bieden een goede inkijk over hoe rechters hiermee omgaan.

 

De Commissie van Aanbestedingsexperts
Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012, is ook de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) ingesteld. De Commissie heeft als doel het geven van onafhankelijk advies over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures. In haar jaarverslag voegt de Commissie daar aan toe dat zij streeft naar een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten met als doel bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten.

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 24 januari 2014
Op 24 januari 2014 heeft de rechtbank Gelderland zich voor het eerst uitgelaten over de status van de adviezen van de Commissie in een kort geding. De voorzieningenrechter overwoog in die zaak dat de adviezen van de Commissie niet bindend zijn en er geen grond is om die adviezen slechts marginaal te toetsen. De voorzieningenrechter concludeerde dat de adviezen van de Commissie vrije bewijskracht toekomt en dat met betrekking tot de waardering daarvan de deskundigheid van de betrokken experts een rol speelt. In die zaak zag de voorzieningenrechter, anders dan de gemeente, geen reden om aan de deskundigheid van de betrokken experts te twijfelen en heeft het advies van de Commissie derhalve in haar oordeel betrokken. Opvallend was dat de voorzieningenrechter uit leek te gaan van een verzwaarde bewijslast ten aanzien van de partij die het advies van de Commissie betwist.

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 26 maart 2014
Op 26 maart heeft de rechtbank Gelderland zich opnieuw uitgelaten over de status van de adviezen van de Commissie. In die zaak lijkt de rechtbank minder enthousiast over het optreden van de Commissie. Voorafgaand aan het aanhangig maken van de hoofdzaak had ook deze eisende partij zich gewend tot de Commissie met de vraag een advies uit te brengen over hetgeen de eisende partij ook in de bodemzaak aan de rechtbank had voorgelegd. In verband met het aanhangig maken van de hoofdzaak door de eisende partij, had de Commissie de klachtprocedure gestaakt. Derhalve vorderde de eisende partij in het incident primair de Commissie te verzoeken de behandeling van de klacht te hervatten. Voorts vorderde de eisende partij de uitspraak in de hoofdzaak aan te houden totdat de Commissie de behandeling van de klacht van de eisende partij had afgerond en haar advies aan partijen bekend had gemaakt. Als grondslag voor die vorderingen voerde de eisende partij aan dat de klachtprocedure van de Commissie efficiënt is en partijen door het advies van de Commissie op korte termijn meer inzicht krijgen in de voorliggende kwestie, waardoor zij hun positie in het geding beter kunnen beoordelen.

 

De rechtbank betwijfelde echter of er een wettelijke grondslag bestaat op basis waarvan zij de Commissie kan verzoeken om tot hervatting van de klachtprocedure over te gaan. Ook los daarvan zag de rechtbank geen aanleiding om de Commissie om hervatting te verzoeken. De rechtbank overwoog daartoe dat de adviezen van de Commissie voor de civiele rechter niet maatgevend zijn en die adviezen partijen ook niet binden. In de ogen van de voorzieningenrechter voegde het afwachten van het oordeel van de Commissie dan ook niets toe. In haar oordeel nam de voorzieningenrechter mee dat een van de partijen in de hoofdzaak, nog niet bij de klachtprocedure was betrokken. Opvallend zijn de overwegingen van de voorzieningenrechter met betrekking tot de partijdigheid van de Commissie. Uit de door de eisende partij overgelegde correspondentie bleek volgens gedaagden dat de Commissie al met de advocaat van de eisende partij had overlegd over de positie van de eisende partij. Bovendien zou de voorzitter van de Commissie een kantoorgenoot zijn van de advocaten van de eisende partij. Aangezien het reglement van de Commissie niets zegt over mogelijke 'conflicts of interests' concludeerde de rechtbank dat de stellingen van gedaagden met betrekking tot de partijdigheid van de Commissie in elk geval met zich brengen dat met het verzoek van de eisende partij zeer terughoudend moet worden omgegaan.

 

Conclusie
In beide gevallen hanteerde de rechtbank Gelderland het uitgangspunt dat aan de adviezen van de Commissie vrije bewijskracht toekomt. Daarbij komt een belangrijke betekenis toe aan de onafhankelijkheid van de door de Commissie ingeschakelde experts. Bovendien blijkt de rechtbank wel bereid de adviezen van de Commissie onder voorwaarden in haar oordeel te betrekken, maar wacht zij de adviezen van de Commissie niet af.

 

De discussie over de partijdigheid van de Commissie blijft een aandachtspunt. De Commissie bestaat immers uit een groot aantal experts, waarvan velen werkzaam zijn in de advocatuur. Het verwijt van belangenverstrengeling ligt dus gemakkelijk op de loer en kan zeker een interessant punt zijn voor partijen die de status van een advies van de Commissie willen betwisten. De toekomst zal leren of dit aanleiding wordt voor de Commissie om hier toch aandacht aan te besteden in haar reglement.

 

8-5-2014

Aanbestedingsrecht

Overige

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

 

Auteur

 

Co-auteurs