AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zojuist aangenomen!

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Hans van Mens

Advocaat, Partner

Arbeid & Pensioenen

​Wet aangenomen

De Eerste Kamer heeft vandaag, 8 november 2016, gestemd over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De Eerste Kamer heeft de wet, die in 2010 op initiatief van de toenmalige Tweede Kamerleden Koser Kaya en Van Hijum was ingediend en op 4 februari 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen, aangenomen. Naar verwachting zal de wet medio 2017 van kracht worden.

 

Gevolgen

Voor het overgrote deel van het ambtenarenapparaat heeft de wet tot gevolg dat de ambtelijke aanstelling wordt vervangen door de arbeidsovereenkomst en dat het arbeidsrecht op de ambtenaren van toepassing wordt. Het wetsvoorstel laat de benaming 'ambtenaar' en de specifieke positie die de ambtenaar in bepaalde opzichten bekleedt, ongewijzigd.

 

De invoering van de wet leidt onder andere tot de volgende wijzigingen:

  • De aanstelling van de ambtenaar wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst waarbij anciënniteit, bezoldiging, werktijden, rooster, verlof, faciliteiten voor de uitoefening van de functie en studiefaciliteiten op grond van het overgangsrecht behouden blijven;
  • Het civiele ontslagrecht wordt toepasselijk. De overheidswerkgever valt ook onder de preventieve ontslagtoets. Wil de overheidswerkgever afscheid nemen van een ambtenaar, dan zal zij net als elke andere werkgever vóóraf langs het UWV of de kantonrechter moeten;
  • De rechtspositieregelingen zoals die nu gelden, worden omgezet in cao's.

 

Bijzondere rechten en verplichtingen zoals die momenteel voor ambtenaren gelden, blijven ook na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onverkort van toepassing. Deze worden opgenomen in een nieuwe Ambtenarenwet. Gedacht moet worden aan onder andere de beperking van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren, de voor ambtenaren onder omstandigheden geldende geheimhoudingsplicht, de beperking van nevenwerkzaamheden en het afleggen van de eed of belofte.

 

Uitzondering

Slechts in die gevallen dat er zwaarwegende argumenten zijn om de arbeidsverhouding niet in de vorm van een arbeidsovereenkomst te gieten, blijft de ambtenarenstatus behouden. Hierbij moet gedacht worden aan de rechtspositie van onder andere de rechterlijke macht, ministers en staatssecretarissen, commissarissen van de Koning, burgemeesters, wethouders, leden van dagelijkse besturen van waterschappen, politieambtenaren en militairen.

 

​Juridisch advies, bijstand van een advocaat of meer informatie?

Dit blog is geschreven door Lennaert de Jong, voorheen werkzaam bij AKD.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Hans van Mens. 


8-11-2016

Arbeid & Pensioenen

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Hans van Mens

Auteur

Hans van Mens|0ad68690-9a67-4d64-b144-22f89a8eeeaa

 

Co-auteurs