AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Verzoek van burger om stukken op website van gemeente te publiceren is verzoek als bedoeld in de Wob

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Dennis van Tilborg

Advocaat, Partner

Bestuursrecht, Zorg

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 19 december 2012, zaaknr. 201108497/1/A3

 

Essentie/conclusie
Het is niet mogelijk om de actieve openbaarmakingsplicht uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in rechte af te dwingen. Dit laat echter onverlet dat een burger een bestuursorgaan op grond van de Wob wel kan verzoeken om bepaalde stukken te publiceren op de website van de betreffende overheid. De weigering van een bestuursorgaan om tot publicatie op internet over te gaan levert een appellabel besluit op. Bij besluiten op dergelijke verzoeken mag het bestuursorgaan gewicht toekennen aan het belang dat toekomt aan het overzichtelijk en makkelijk raadpleegbaar houden van de eigen website.

 

Actieve openbaarmakingsplicht kan door een burger niet in rechte worden afgedwongen
Op grond van artikel 3 van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten (over een bestuurlijke aangelegenheid) richten aan een bestuursorgaan (of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf). De Wob kent tevens een actieve informatieplicht voor bestuursorganen, geregeld in artikel 8 Wob. Op grond hiervan dient een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

 

Actieve openbaarmaking
In de zaak die aan deze uitspraak ten grondslag ligt, is er een verzoek om openbaarmaking van een rapport gedaan aan het college. Daarnaast is een verzoek tot actieve openbaarmaking (artikel 8 Wob) gedaan. Dit verzoek hield in dat het college zou overgaan tot het publiceren van een bepaald rapport op de website van de gemeente. De Wob voorziet echter niet in de mogelijkheid dat een ieder een verzoek kan indienen strekkende tot naleving van laatstgenoemde (actieve) openbaarmakingsplicht. Uit het stelsel van de Wob volgt dat aan een ieder uitsluitend het recht is toegekend om te verzoeken tot openbaarmaking van informatie (artikel 3 Wob). Artikel 8 van de Wob biedt ten opzichte van artikel 3 van de Wob geen aanvullend of ander recht op informatie, aldus de Afdeling.

 

Beslissing om niet tot online publicatie van stukken over te gaan is echter wel een besluit op grond van de Wob
Het college had het verzoek om tot publicatie van het rapport op de website van de gemeente over te gaan aangemerkt als een verzoek om de actieve informatieverplichting uit de Wob na te leven. Omdat deze actieve informatieverplichting niet in rechte kan worden afgedwongen, levert volgens het college haar beslissing om niet tot publicatie van het rapport over te gaan geen appellabel besluit op. De Afdeling oordeelt daar echter anders over.

Ingevolge artikel 7 (eerste lid aanhef en onder a, van de Wob) verstrekt het bestuursorgaan de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door een kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstreken. In onderhavige kwestie ging het om een verzoek om een rapport te publiceren op de website van de gemeente.

 

De Afdeling is van oordeel dat een verzoek dat kennelijk strekt tot openbaarmaking van stukken in een specifieke vorm: publicatie daarvan op de website van de gemeente. Volgens de Afdeling moet het verzoek dan ook worden aangemerkt als een verzoek om informatie te verstrekken op grond van het bepaalde in artikel 3 en artikel 7 van de Wob. Een afwijzende reactie op een dergelijk verzoek is daarmee aan te merken als een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Awb.

 

Belangenafweging door het bestuursorgaan als om publicatie van stukken op de website wordt verzocht
Indien een burger een verzoek doet om bepaalde informatie te publiceren op internet,
dient het bestuursorgaan twee vragen te beantwoorden:

 

Dient de betreffende informatie op grond van de Wob openbaar gemaakt te worden? Zo ja,

– Kan de informatie ook worden verstrekt in de door de burger verlangde zin ?
(in dit geval: publicatie op internet)

 

De Wob voorziet erin dat de informatie in beginsel in de door de burger verlangde zin dient te worden verstrekt, tenzij het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet van het bestuursorgaan verlangd kan worden (artikel 7, tweede lid aanhef en onder a, Wob). In de onderhavige kwestie was openbaarmaking op de website geweigerd omdat het college tot de conclusie was gekomen dat een dergelijke publicatie in redelijkheid niet van haar verlangd kon worden.

 

Publicatiesysteem: overzichtelijke website
Het gemeentebestuur hanteert een systeem dat erop is gericht alleen bepaalde, daarvoor geselecteerde informatie te publiceren, zodat de website overzichtelijk blijft en de informatie daardoor voor de burger gemakkelijk toegankelijk is. Een overmaat aan informatie heeft tot gevolg dat relevante informatie niet of moeilijker kan worden gevonden. Dit publicatiesysteem zou worden ondermijnd, indien informatie die daarvoor niet is geselecteerd, als gevolg van het indienen van Wob-verzoeken toch op de website moet worden geplaatst.

 

Verder voerde het college aan dat appellant het rapport reeds in zijn bezit had en dat er geen speciaal gemeentelijk belang bestaat dat publicatie van het rapport rechtvaardigt. Gelet op deze motivering heeft het college zich naar het oordeel van de Afdeling op het standpunt mogen stellen dat het verstrekken van de informatie in de verzochte vorm redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob.

 

Neem bij vragen gerust contact op met Geert Pijnenburg of Dennis van Tilborg of plaats een reactie.

3-1-2013

Omgevingsrecht

Overige

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Dennis van Tilborg

Auteur

Dennis van Tilborg|473aa427-97ef-4652-8f8e-d96d1cef22d4

 

Co-auteurs

Specialist Image

Dummy block image