AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Parkeerplaatsen kwalificeren als weg in de zin van de Wegenwet

Specialist Info Specialist Image

Op 29 mei 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) de rechtsvraag of parkeerplaatsen zijn te kwalificeren als weg in de zin van de Wegenwet, principieel bevestigend beantwoord (nr. 201201019/1/A3). Dit antwoord is van belang omdat hiermee duidelijk is geworden dat openbare parkeerplaatsen bescherming genieten op basis van de Wegenwet (in combinatie met de algemene plaatselijke verordening). Zo zal bijvoorbeeld ook een eventuele particuliere eigenaar de openbaarheid van dergelijke parkeerplaatsen niet mogen beperken door klappaaltjes te plaatsen.

 

De ABRvS heeft in het verleden meermaals overwogen dat de Wegenwet betrekking heeft op verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het verkeer en derhalve naar hun aard of functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen (zie bijvoorbeeld 5 maart 2008, nr. 200705655/1, LJN: BC6035). In dat verband speelde de vraag of, gelet op dit antwoord op de vraag op welk soort verkeersbanen de Wegenwet betrekking heeft, ook een parkeerplaats kan worden geschaard onder het begrip weg in de zin van de Wegenwet. De ABRvS oordeelde hieromtrent:

 

"Vóór de afsluiting ervan was de parkeerplaats voor een ieder toegankelijk en bood deze gelegenheid om te parkeren. Parkeren is onderdeel van de afwikkeling van het verkeer. De Parkeerplaats vervulde derhalve als onderdeel van een weg een algemene verkeersfunctie. Gelet hierop, is de parkeerplaats weg in de zin van artikel 1, tweede lid, van de Wegenwet."

 

De ABRvS overweegt in deze uitspraak dus nadrukkelijk dat parkeren een onderdeel uitmaakt van de afwikkeling van het verkeer. Om deze reden moeten ook parkeerplaatsen aangemerkt worden als weg in de zin van de Wegenwet.

Om de bescherming ingevolge de Wegenwet te genieten is vervolgens vereist dat de parkeerplaats ook openbaar is in de zin van artikel 4 van de Wegenwet. Hiervan kan sprake zijn indien een parkeerplaats gedurende 30 jaren voor een ieder toegankelijk is geweest, hij gedurende 10 jaren voor een ieder toegankelijk is geweest én door het Rijk een provincie, gemeente of waterschap is onderhouden, of als openbaar is bestemd. (artikel 4 lid 1 Wegenwet). De ABRvS oordeelde dat de betreffende parkeerplaats meer dan 30 jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en om deze reden door verjaring openbaar is geworden. In dat verband is tot slot noemenswaardig dat de ABRvS oordeelt dat de omstandigheid dat het voormalige parkeerterrein (waarvan de bewuste parkeerplaats onderdeel uitmaakte) in het verleden afgescheiden was van de rijbaan van de openbare weg, dit niet anders maakt.

 

Uit deze uitspraak lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat niet alleen parkeerplaatsen die zijn gelegen aan de rijbaan, bescherming ingevolge de Wegenwet kunnen genieten, maar ook van de weg afgescheiden gelegen parkeerterreinen (mits die voor een ieder toegankelijk zijn).

 

De auteur stond het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda bij in hoger beroep.

 

Dit artikel is geschreven door Thijs Franssen, advocaat Overheid en Onderneming. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft neemt dan gerust contact op met hem.

29-5-2013

Omgevingsrecht

Overige

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Thijs Franssen

Auteur

Thijs Franssen|cddf1fc4-1c8f-4d13-99a1-4f1b2daf5b36

 

Co-auteurs