AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Overgangsrecht bij de ketenregeling verduidelijkt

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Gerdien van der Voet

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, zal de ketenregeling ook van toepassing worden op (de meeste) ambtenaren.

Tot nu toe bestond onduidelijkheid over de vraag of eerdere ambtelijke aanstellingen meetellen bij de toepassing daarvan. Op 6 maart 2019 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) de Tweede Kamer laten weten dat dit inderdaad het geval is.

 

Voor ambtenaren gaan eerdere aanstellingen straks dus meetellen in de keten alsof het arbeidsovereenkomsten waren, wat ertoe zal leiden dat sneller sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Lees in dit blog meer over dit overgangsrecht en over de verwachte aanpassingen in de ketenregeling door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). 

 

Huidige ketenregeling

In artikel 7:668a lid 1 sub a BW staat als hoofdregel vermeld, dat wanneer vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen 'arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd' elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden (deze tussenpozen inbegrepen) hebben overschreden, met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

In lid 1 sub b staat voorts dat wanneer vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen meer dan drie 'voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten' elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Het moet wel steeds gaan om dezelfde werkgever of om werkgevers die als elkaars opvolger kunnen worden gezien. Van een opvolgende werkgever is bijvoorbeeld sprake als de werknemer eerst via een uitzendbureau bij de werkgever heeft gewerkt en vervolgens bij diezelfde werkgever in dienst treedt om daar vergelijkbare arbeid te verrichten.

 

Verwachte aanpassing ketenregeling door WAB

De huidige ketenregeling staat ook wel bekend als de '3x2x6-regel', waarbij wordt gedoeld op het maximum van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, binnen niet meer dan twee jaar, waarbij tussenpozen van niet meer dan zes maanden meetellen. Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020, wordt de maximale duur van de keten teruggebracht naar 36 maanden (in overeenstemming met de wetgeving van voor de WWZ). De ketenregeling wordt dan dus de '3x3x6-regel'.

 

Overgangsrecht Wnra

Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de aanstelling van ambtenaren die op dat moment al in dienst zijn van een overheidswerkgever, automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst. Het gaat om dezelfde arbeidsverhouding die wordt voortgezet in een andere juridische vorm, dus niet om een nieuw dienstverband. Eerdere aanstellingen (die vooraf zijn gegaan aan de aanstelling die automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst) worden straks ook beschouwd als arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht en tellen mee in de keten. Dit wordt expliciet vermeld in artikel 14 lid 3 van de Ambtenarenwet 2017. Omdat het doel van de normaliseringsoperatie van meet af aan is geweest de rechtspositie van de ambtenaar gelijk te stellen met die van een de werknemer, achten wij deze aanscherping c.q. verduidelijking terecht. 

25-3-2019

Arbeid & Pensioenen

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Gerdien van der Voet

Auteur

Gerdien van der Voet|1c8a04c7-3248-43df-bb2f-0eb2b888f593

Suzanne Bos

Co-auteurs

Suzanne Bos|c9d8dff6-1c69-48e6-bf34-59db7b021c3c