AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Invoering Wnra ten aanzien van veiligheidsregio’s uitgesteld

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Gerdien van der Voet

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

De veiligheidsregio's hebben zowel brandweerpersoneel, ambulancepersoneel, personeel ten dienste van de crisisbeheersing als overig personeel (ondersteunend personeel, staffunctionarissen, etc.) in dienst. Voor deze functionarissen gelden verschillende arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen. Dat maakt de overgang naar het private arbeidsrecht volgens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: 'de Minister') extra gecompliceerd. Dat geldt met name ten aanzien van de brandweervrijwilligers. Daarom heeft de Minister de Tweede Kamer op 7 maart 2019 laten weten dat de invoering van de Wnra ten aanzien van de veiligheidsregio's dient te worden uitgesteld (met uitzondering van het ambulancepersoneel).


Rechtspositie brandweervrijwilligers en internationale regelgeving

Bij brief van 10 december 2018 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer laten weten dat onderzoek heeft uitgewezen dat de rechtspositie van de brandweervrijwilligers op onderdelen mogelijk in strijd is met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie (denk aan zaken als beloning, loon tijdens ziekte, zwangerschap, vakantie met behoud van loon en pensioen). Ook zou potentieel sprake zijn van ontoelaatbare ongelijke behandeling tussen (delen van) de groep brandweervrijwilligers en de beroepsbrandweer. Deze problematiek is niet door de Wnra veroorzaakt, maar kwam mede daardoor aan het licht. Gelet daarop en op de daarmee samenhangende complexiteit van de situatie bij de veiligheidsregio's, is het volgens de Minister van belang het personeel van de veiligheidsregio's op zorgvuldige wijze te beschouwen.

 

Uitstel tot een nader vast te stellen tijdstip

Daarom stelt de Minister voor om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's tot een nader moment uit te stellen. De Minister van Justitie en Veiligheid zal met de sociale partners bezien welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van de brandweervrijwilligers. Lopende dit traject zal worden gekeken of het wenselijk is om deze uitzonderingspositie ten aanzien van de Wnra geheel of ten dele te continueren.

 

Ambulancediensten uitgezonderd

Dit uitstel geldt overigens niet voor bij de veiligheidsregio's ondergebrachte ambulancediensten. Alle ambulancediensten – of deze nu privaat of publiek zijn georganiseerd – zullen door de Wnra onder de reeds bestaande CAO Ambulancezorg komen te vallen. 

 

Van uitstel komt mogelijk afstel

AKD is bekend met de regelgeving zoals die met name ten aanzien van de brandweervrijwilliger geldt en ook met de problematiek waartoe invoering van de Wnra ten aanzien van deze vrijwilliger zou leiden. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat van uitstel (al dan niet gedeeltelijk) afstel zal komen.

11-3-2019

Arbeid & Pensioenen

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Gerdien van der Voet

Auteur

Gerdien van der Voet|1c8a04c7-3248-43df-bb2f-0eb2b888f593

 

Co-auteurs