AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Gaat de Wnra door per 1 januari 2020?

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Daphne van Zelst

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

De bovenstaande vraag 'gaat de Wnra door per 1 januari 2020' kwam dit najaar tijdens onze Wnra seminars opvallend vaak voorbij. Blijkbaar is de beleving bij veel overheidswerkgevers dat de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 onzeker is. Deze vraag kan ik kort beantwoorden. De Wnra gaat er komen. Tot op heden is er geen reden om aan te nemen dat 1 januari 2020 niet zal worden gehaald. Dit en meer zal ook besproken worden tijdens het Wnra kick-off event op 20 november 2018.​ 

 

Wat moet er dan nog gebeuren voor die datum?

Het wetgevingstraject van de Wnra zelf is reeds afgerond en in het Staatsblad gepubliceerd.  Om de Wnra in werking te kunnen laten treden zijn echter aanvullende wetten nodig. Het betreft hier invoerings- en aanpassingswetgeving.

 

Een invoeringswet is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. De invoeringswet gaat vooral over allerlei juridisch-technische aspecten om de overgang van het oude wettelijk stelsel naar de nieuwe wet goed te laten verlopen. Dit geldt ook voor de aanpassingswet, die er voor zorgt dat verschillende formele wetten worden aangepast.

 

Kort gezegd komt het er op neer dat zonder invoerings- en aanpassingswetten de Wnra per 1 januari 2020 niet kan worden uitgevoerd. Voor de invoerings- en aanpassingswetgeving is het wetgevingstraject nu nog niet afgerond. De Rijksoverheid laat echter weten dat het wetgevingsproces volgens plan verloopt en bevestigt dat de implementatiedatum van 1 januari 2020 waarschijnlijk gehaald gaat worden. Ook de VNG is van mening dat 1 januari 2020 zal worden gehaald, zo schrijft zij in haar ledenmail van 27 juli 2018.

 

Moet u wachten totdat het wetgevingsproces is afgerond?

Nee. Dit wetgevingsproces heeft namelijk geen betrekking op de aanpassing van de lagere regelgeving, zoals rechtspositieregelingen. Zoals reeds eerder in onze Wnra blogs besproken komen deze op het moment van inwerkingtreding van de Wnra automatisch te vervallen. De transitie van aanstelling en rechtspositieregeling naar arbeidsovereenkomst en cao c.q. arbeidsvoorwaardenregeling, en dus de feitelijke implementatie van de Wnra, is de eigen verantwoordelijkheid van de overheidswerkgever.

 

Deze transitie is een zeer omvangrijk en intensief proces. De aanwezige rechtspositieregelingen dienen allereerst te worden geïnventariseerd. Arbeidsovereenkomsten en cao's c.q. arbeidsvoorwaardenregelingen dienen vervolgens te worden opgesteld. Tevens dient de organisatie te worden voorbereid op de transitie waarna de feitelijke implementatie kan volgen.

 

Een ander aspect dat niet vergeten mag worden is scholing. De betreffende juristen en P&O medewerkers dienen immers op 1 januari 2020 over voldoende kennis te kennis te beschikken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar spelen in de aanloop op die datum wellicht ook al een belangrijke rol in de interne communicatie binnen de eigen organisatie. Voor een succesvolle transitie is het creëren van draagvlak immers van groot belang. Dit kan onder meer door transparante communicatie aan alle stakeholders, zoals alle ambtenaren en leidinggevenden, maar ook het betrekken van de ondernemingsraad in de transitie.  

 

Huidige stand van zaken wetgevingsproces

Wanneer wordt de Wnra invoerings- en aanpassingswetgeving dan van kracht? Hiervoor dienen nog twee belangrijke stappen te worden genomen:

 

Adviesaanvraag Raad van State

De voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving zijn al voor advies naar de Raad van State gestuurd. Tot op heden is echter nog niet bekend hoe de Raad van State heeft gereageerd op het voorstel. De verwachting is dat dit advies in het najaar van 2018, dus ieder moment, komt.

 

Behandeling in het parlement

Na het advies van de Raad van State zullen de aanpassingswetsvoorstellen naar verwachting worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Na de behandeling in de Tweede Kamer volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Als die het wetsvoorstel aanneemt, zal dit worden gepubliceerd in het Staatsblad en treedt de Wnra op 1 januari 2020 in werking. Vereiste hierbij is dat alle invoeringsmaatregelen op die datum zijn genomen.

 

Breng de te nemen acties in kaart

Het is dan ook van belang om op tijd te beginnen. Een eerste stap is het vormen van een Wnra projectteam. Wij adviseren om dit team nog dit jaar te vormen. Het projectteam kan vervolgens in kaart brengen welke acties er bij uw organisatie dienen te worden verricht aangezien dit mede afhankelijk is van de geldende lokale rechtspositieregelingen. Vervolgens kan het projectteam de lijnen uitzetten om op 1 januari 2020 een soepele transitie te realiseren. Het Wnra team van AKD assisteert u hier graag bij.

30-10-2018

Arbeid & Pensioenen

 

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Daphne van Zelst

Auteur

Daphne van Zelst|a55fa6cd-1355-4609-83d7-e779f4bd52b4

 

Co-auteurs

Juridisch advies of meer informatie?

Heeft u vragen over de (praktische) uitvoering van de Wnra en de gevolgen van de introductie van het arbeidsrecht voor uw organisatie? Neem dan contact op met Daphne van Zelst. Daphne is arbeidsrechtadvocaat en volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Wnra op de voet.