AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag: van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Fleur Folmer

Advocaat

Arbeid & Pensioenen

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem opgenomen. Met de komst van het nieuwe ontslagrecht heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een vaste transitievergoeding. Daarnaast kan de kantonrechter de transitievergoeding corrigeren indien het ontslag ernstig verwijtbaar is aan een van beide partijen.

 

Transitievergoeding
De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. Iedere werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft recht op zo'n transitievergoeding bij een onvrijwillige beëindiging van zijn dienstverband. De hoofdregel is dat een werknemer een zesde maandsalaris krijg per half dienstjaar bij een dienstverband tot tien jaar. Dit komt neer op een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor ieder half jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar krijgt de werknemer een kwart maandsalaris. Dit komt neer op een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding heeft een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan dat bedrag. Werknemers die met ingang van de wetswijziging vijftig jaar of ouder zijn vallen tot 1 januari 2020 onder een overgangsregeling, behalve als zij werken bij een MKB-bedrijf met minder dan 25 werknemers.

 

Voorbeeld: Een werknemer is 48 jaar oud en 12 jaar in dienst bij zijn werkgever. Het salaris van de werknemer is € 2.500 bruto per maand inclusief vakantiegeld. Volgens het huidige ontslagrecht (kantonrechtersformule) krijgt de werknemer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en een neutrale factor een vergoeding van € 33.750,00 bruto. Volgens het nieuwe ontslagrecht heeft de werknemer bij onvrijwillige beëindiging van zijn dienstverband recht op een transitievergoeding van € 10.833,33 bruto.

 

Employability
Nieuw is dat als de werkgever inspanningen heeft verricht in de vorm van employability of een van-werk-naar-werk-traject in individueel of collectief verband, de kosten hiervan in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Het gaat dan volgens het wetsvoorstel om kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Ook andere kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Nadere regels zullen moeten bepalen welke voorwaarden gelden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding.

 

Afwijkingsmogelijkheden
Bovengenoemde regels met betrekking tot de transitievergoeding zijn van driekwartdwingend recht. Dit betekent dat afwijking hiervan ten nadele van de werknemer alleen mogelijk is bij cao. Wel wordt er volgens het wetsvoorstel een zogenoemde hardheidsclausule opgenomen. Dit houdt in dat als betaling van de volledige transitievergoeding ertoe zal leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, de verplichting tot betaling kan worden verminderd dan wel op nul kan worden gesteld. Dit is het geval als de werkgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan de werkgever is verleend of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de werkgever van toepassing is. Als de betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever, kan de transitievergoeding in termijnen worden betaald.

 

Correctie door kantonrechter
De transitievergoeding kan door de kantonrechter worden gecorrigeerd. Het gaat dan om situaties waarin de beëindiging van de arbeidsrelatie geheel of grotendeels te wijten is aan de ene of de andere partij. Als het ontslag ernstig verwijtbaar is aan de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding aan de werknemer nog een billijke vergoeding toekennen. Ook als de werknemer korter dan twee jaar in dienst is geweest en dus geen recht heeft op een transitievergoeding, kan de kantonrechter bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever een billijke vergoeding toekennen. Heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld, dan is de werkgever de transitievergoeding niet verschuldigd. De kantonrechter kan in dat geval de transitievergoeding toch geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen, als het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtspraak zal moeten uitwijzen wat onder deze ernstige verwijtbaarheid moet worden verstaan. In het wetsvoorstel worden geen grenzen gesteld aan deze correctiemogelijkheid van de kantonrechter.

 

Conclusie
De uniformering van de beëindigingsvergoeding in het wetsvoorstel is wat mij betreft een verbetering van het ontslagrecht. Het komt de rechtszekerheid ten goede. Het vergoedingensysteem in het wetsvoorstel is echter vrij gedetailleerd en complex geworden. Dit maakt het ontslagrecht er niet eenvoudiger op. De verlaging van de beëindigingsvergoeding vind ik wel een positieve ontwikkeling, evenals de maximering van de transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris. Of dat het ontslagrecht daadwerkelijk goedkoper maakt is echter maar de vraag. De kantonrechter kan de transitievergoeding immers corrigeren met een aanvullende vergoeding en daar zit dan weer geen limiet op.

 

AKD biedt rekentool voor Transitievergoeding
AKD heeft een rekentool ontwikkelt waar je de nieuwe transitievergoeding in kunt berekenen. Ook vergelijkt de tool de nieuwe transitievergoeding met de huidige kantonrechtersformule. U kunt hier uw transitievergoeding berekenen. Let op: omdat het gaat om een wetsvoorstel kunnen er nog wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding plaatsvinden.

 

Dit blogartikel is geschreven door Stéfanie van Creij.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Fleur Folmer. 

14-2-2014

Arbeid & Pensioenen

Overige

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Fleur Folmer

Auteur

Fleur Folmer|777d09f5-1fa9-48b7-b73a-bf9fab923c42

 

Co-auteurs