AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Contractuele mediation clausule maakt de gewone rechter niet onbevoegd

Specialist Info Specialist Image LinkedIn

Elmira Baghery

Advocaat

Geschillenbeslechting

Regelmatig komt in contracten de bepaling voor dat partijen eventuele geschillen aan mediation zullen onderwerpen. Wat voor gevolg heeft zo’n bepaling nu voor de bevoegdheid van de gewone rechter om van het geschil kennis te nemen?

 

In een uitspraak van rechtbank Overijssel, gepubliceerd op 17 december 2014, ging het om een VOF overeenkomst waarin was bepaald dat partijen bij geschillen zullen proberen door middel van onderling overleg tot een regeling te komen en als dat niet lukt, zij de intentie uitspreken dat zij zich zullen wenden tot een mediator en als mediation ook niet tot resultaat leidt, het geschil aan de bevoegde rechter zal worden voorgelegd.

 

Er ontstaat een geschil tussen partijen en er wordt door een van hen een procedure aangespannen voor de rechter. De gedaagde partij beriep zich op de onbevoegdheid van de rechtbank en stelde dat er eerst een mediation traject doorlopen diende te worden omdat dat contractueel was overeengekomen.

 

De rechtbank wijst dat verweer van de hand en overweegt:

‘Anders dan in geval van arbitrage of een bindendadvies-procedure, brengt het inschakelen van een mediator niet mee dat als alternatief voor de rechter een door partijen gekozen derde een geschil op een bindende wijze beslist, maar dat gepoogd gaat worden om via bemiddeling tot een minnelijke oplossing van het geschil tussen partijen te geraken. Daarbij blijft de rechter onverminderd bevoegd om kennis te nemen van een geschilpunt, indien hij daartoe door één van partijen wordt geroepen.’

 

Volgens de rechtbank volgt dit ook uit de aard en strekking van de betreffende bepaling uit de overeenkomst. Het volgen van een mediationtraject kan louter op basis van vrijwilligheid c.q. bereidheid hiertoe bij partijen bij het geschil en waar die ontbreekt kan dit niet onbevoegdheid van de rechtbank meebrengen in geval de ene partij de andere toch in rechte wil betrekken. De rechtbank verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2006:AU3724) waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat het partijen, gelet op de aard van het middel mediation, te allen tijde vrij staat om daaraan alsnog hun medewerking te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen.

 

Contractuele mediation clausules zoals in deze zaak aan de orde was, maken de gewone rechter dus niet onbevoegd. Dat geldt ook voor de bepaling dat bij een geschil partijen eerst in overleg moeten treden. Als het gaat om de rechterlijke bevoegdheid, hebben dit soort bepalingen eigenlijk weinig betekenis. Als contractspartijen voor een alternatieve wijze van geschilbeslechting willen kiezen en de bevoegdheid van de gewone rechter willen uitsluiten, dan moet er voor arbitrage of bindend advies gekozen worden en niet voor mediation.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elmira Baghery.

21-1-2015

Herstructurering & Insolventie; Geschillenbeslechting

Overige

 

 

 

 

1043

 
 

 

Oorspronkelijke auteur

Elmira Baghery

Auteur

Elmira Baghery|ce174611-1adc-41bb-8fbc-4662d48ae00d

 

Co-auteurs