AKD Header afbeeling AKD logo AKD print logo
ˇ

Vind direct uw AKD specialist

Vind direct uw AKD specialist

Heroverweging vestigingsklimaat

verdere verlaging vennootschapsbelasting en instandhouding dividendbelasting

​​Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 bekend gemaakt dat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. In samenhang daarmee is besloten om de bronbelasting op dividend naar laag belastende jurisdicties voorlopig uit te stellen. De bronbelasting op betalingen van rente en royalty's naar laag belaste jurisdicties zal wel worden geïntroduceerd conform het Prinsjesdagvoorstel. Om het Nederlandse vestigingsklimaat nog aantrekkelijker te maken, worden de besparingen als gevolg van de instandhouding van de dividendbelasting ingezet om de volgende maatregelen te nemen.

 

   1. Verlaging hoge vennootschapsbelastingtarief

 

Het hoge vennootschapsbelastingtarief (hierna: Vpb-tarief) wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 25% naar 20,5% (onder het Prinsjesdagvoorstel zou het Vpb-tarief naar 22,25% worden verlaagd). In tegenstelling tot het Prinsjesdagvoorstel waaronder het Vpb-tarief met ingang van 1 januari 2019 zou worden verlaagd naar 24,3%, blijft het Vpb-tarief van 25% in 2019 gehandhaafd.

 

   2. Verlaging lage Vpb-tarief

 

Het lage Vpb-tarief zal stapsgewijs van 20% naar 15% worden verlaagd met ingang van 1 januari 2021 (onder het Prinsjesdagvoorstel zou het lage Vpb-tarief naar 16% worden verlaagd).

 

   3. Verlaging werkgeverslasten op arbeid

 

Het kabinet reserveert vanaf 2021 €200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.

 

   4. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting

 

Indien een gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige dat gebouw nog drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven (rekening houdend met de 50% van de WOZ-waarde afschrijvingsbeperking)

 

   5. Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

 

De spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid zullen terugwerken tot en met 1 januari 2018. De wijziging is een verzachtende maatregel ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De spoedmaatregelen zouden anders terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Indien het boekjaar van belastingplichtige gelijkloopt met het kalenderjaar, hoeft bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2017 geen rekening worden gehouden met de spoedmaatregelen fiscale eenheid.

 

   6. Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling

 

Het kabinet voorziet in overgangsrecht voor de groep welke als gevolg van de nieuwe regeling in 2019 en 2020 niet meer onder de 30%-regeling zou vallen.

 

   7. S&O-afdrachtvermindering

 

Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd van 14% naar 16%.

 

   8. Verzachting rekening-courantmaatregel DGA

 

In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de DGA uitgezonderd. In aanvulling daarop zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de DGA en zijn partner gezamenlijk gelden.

 

   9. Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling

 

Direct beleggen in vastgoed door een fiscale beleggingsinstelling blijft mogelijk. Dit is het gevolg van de instandhouding van de dividendbelasting.

17-10-2018

1.043