Gemeentedag 2013

De Gemeentedag staat in het teken van recente wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere onderwerpen die van belang zijn voor gemeenten en andere overheden.

AKD advocaten & notarissen organiseert voor het zesde achtereenvolgende jaar de Gemeentedag; een middag die in het teken staat van recente wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere onderwerpen die de gemeentelijke rechtspraktijk raken.

 

U kunt na de algemene inleiding twee parallelsessies naar keuze bij wonen. De sessies worden verzorgd door gespecialiseerde advocaten van AKD met ruime ervaring in de gemeentelijke praktijk.

 

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Inleiding

14.00 uur Parallelsessie I

15.10 uur Parallelsessie II

16.15 uur Borrel

 

Inleiding: Blijft het besluit de toegang tot de bestuursrechter domineren?


Gerrit van der Veen opent de Gemeentedag met het besluitbegrip en de toegang tot de bestuursrechter. Moet het besluit de enige toegangskaart voor de bestuursrechter blijven? Hij bespreekt de kern van de nieuwe verzoekschriftenprocedure voor schadevergoeding door onrechtmatig overheidshandelen en blikt vooruit op mogelijke andere toepassingen van die procedure om aan de beknellende werking van het besluitbegrip te ontkomen.

 

Als vanouds is het besluit de centrale figuur in het bestuursrecht. Het is niet alleen de handelingsvorm bij uitstek voor het bestuur. Het bepaalt ook de toegang tot de rechter. Het is alleen een begrip dat steeds voor problemen zorgt. De komende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen inzake schadevergoeding en nadeelcompensatie kan een oplossing bieden. De regeling introduceert de verzoekschriftprocedure in de plaats van het alom bekende "beroep".

 

Parallelsessies

 

1. Handhaving grote projecten; actualiteiten milieu: implementatie Richtlijn Industriële Emissies 2010/75

 

Eveline Sillevis Smitt bespreekt de aanpassingen in de Wabo, het Activiteitenbesluit, het Bor en de Mor zoals die (deels) op 1 januari 2013 in werking zijn getreden naar aanleiding van de Europese Richtlijn. Relevante aspecten voor de dagelijkse praktijk aangaande (IPPC- en niet IPPC-)inrichtingen passeren daarbij de revue. De veranderingen voor de handhavingspraktijk en aspecten bij beëindiging van inrichtingen, komen daarbij aan de orde.

 

2. Bestuursprocesrecht

 

Bart Roozendaal gaat in op de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing bestuursprocesrecht. De wet beoogt het bestuursrecht te verbeteren en te vereenvoudigen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor bestuursorganen en roept vragen op:

- Onder welke omstandigheden kunnen gebreken worden gepasseerd?

- Wat betekent de invoering van het relativiteitsvereiste voor bestuursorganen?

- Wat is een 'grote Kamer'?

- etc.

 

Deze zaken worden in het kader van de gemeentepraktijk geplaatst.

 

3. Vastgoed; grondexploitatie en grondprijzen

 

Jeroen van den Bos behandelt het onderwerp over gemeenten die al vele miljarden moeten afwaarderen op hun grondposities. Is het einde in zicht of volgt er nog verdere afboeking? Is te verwachten dat er ook weer herstel van waarde zal plaatsvinden of moeten gemeenten rekening houden met structureel lagere grondopbrengsten?

 

4. Wegenwet en wegenrecht

 

Olaf Kwast bespreekt de vragen die rijzen over het op termijn opgaan van de Wegenwet in de Omgevingswet. Tot die tijd zullen gemeenten en provincies moeten werken met de oude Wegenwet. Wat betekent de Wegenwet voor het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in tijden van bezuiniging? Welke kansen en beperkingen zijn er voor het digitaliseren van de legger? En welke ontwikkelingen zijn er ondertussen in de jurisprudentie over de Wegenwet en de aansprakelijkheid van de wegbeheerder?

 

NB. Deze workshop wordt alleen in Eindhoven gegeven.

 

5. Markt en Overheid

 

Dennis van Tilborg en Eelkje van de Kuilen gaan in op de Wet Markt en Overheid die samen met het Besluit Markt en Overheid per 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze wet voorziet in vier gedragsregels voor gemeenten wanneer zij of hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. Wat houden deze gedragsregels in en wanneer zijn ze van toepassing? En wat voor praktische consequenties hebben deze voorschriften?

 

6. Aanbestedingswet; aanbesteden vanaf 1 juli 2013

 

Martine Vidal en Maria van der Velden bespreken de vragen die horen bij de Aanbestedingswet die naar verwachting per 1 juli 2013 in werking gaat treden, nu bijna alle belemmeringen daarvoor zijn weggenomen. Wat betekent dat voor aanbestedende diensten in de praktijk? Welke verbeteringen zijn er en wat moet er veranderen in de processen?

 

7. Financieel toezicht gemeenten; toezicht op de gemeentefinanciën

 

Michiel Claassen bespreekt actualia in het kader van de gemeentelijke financiën. Aan de orde komen onder andere het toezicht op de gemeentelijke financiën, de gemeente als kapitaalverschaffer en belegger en de rol van gemeenten bij het terugdringen van het EMU-tekort.

 

 

Vragen voor de expert?

Heeft u op voorhand vragen aan een advocaat over de sessie? Schroom dan niet om contact op te nemen door te klikken op de naam van die persoon. U komt dan uit bij een pagina waarop de contactgegevens staan vermeld.

 

Aanmelden

Deelname staat open voor mensen werkzaam bij gemeenten en andere overheden en is kosteloos.

 

Bevestig uw aanwezigheid.

Data en locaties

Woensdag 6 maart 2013

Conference Center The Strip

High Tech Campus 1

5656 AE  Eindhoven


Dinsdag 12 maart 2013

AKD - Maastoren

Wilhelminakade 1

3072 AP  Rotterdam